Regional Anti-Discrimination Websites: National University of Galway, Ireland NEKI Legal Defence Bureau for National and Ethnic Minorities Mirovni institut - The Peace Institute Via Iuris - Center for public advocacy
Info Platform Austria   Info Platform Hungary    Info Platform Slovakia    Info Platform Slovenia     

Dôvody diskriminácie upravené ostatnými zákonmi

Antidiskriminačný zákon zároveň novelizoval viaceré zákony, ktoré podľa predmetu svojej úpravy rozširujú škálu dôvodov, na základe ktorých je diskriminácia zakázaná. Napríklad Zákonník práce zakazuje diskrimináciu aj na základe manželského  stavu a  rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického  alebo iného zmýšľania, odborovej činnosti, národného  alebo sociálneho pôvodu,  majetku, rodu alebo iného postavenia. Keďže tento výpočet dôvodov zahŕňa aj klauzulu „iné postavenie“, možno ho považovať za demonštratívny, pripúšťajúci aj iné eventuálne dôvody diskriminácie.

 

Obdobné dôvody zákazu diskriminácie obsahuje aj:

 • Zákon č. 312/2001 Z.z.  o štátnej službe
 • Zákon  č. 552/2003 Z.z.  o výkone  prác vo  verejnom záujme
 • Zákon  č. 200/1998 Z.z.  o štátnej  službe colníkov
 • Zákon  č. 370/1997  Z.z.  o  vojenskej  službe
 • Zákon   č. 73/1998   Z.z.   o   štátnej   službe  príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej  stráže  Slovenskej  republiky  a  Železničnej   polície
 • Zákon č. 315/2001 Z.z. o Hasičskom  a záchrannom zbore
 • Zákon č. 455/1991 Zb.  o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
 • Zákon č. 154/2001  Z.z. o prokurátoroch  a právnych čakateľoch prokuratúry
 • Zákon  č. 5/2004  Z.z.  o  službách  zamestnanosti
 • Zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách
 • Zákon  č. 29/1984 Zb.  o sústave  základných a  stredných škôl (školský   zákon)
 • Zákon  Národnej  rady  Slovenskej  republiky  č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Pokiaľ ide o dôvody diskriminácie, všetky citované zákony predstavujú vo vzťahu k Antidiskriminačnému zákonu špeciálnu právnu úpravu.

 

Tieto zákony zároveň odkazujú na všeobecnú úpravu Antidiskriminačného zákona, ktorý upravuje ostatné zásady a pravidlá ochrany pred diskrimináciou. Vzťah medzi Atidiskriminačným zákonom a ostatnými zákonmi, v ktorých je upravená zásada rovnakého zaobchádzania, priamo upravuje § 3 ods. 3 Antidiskriminačného zákona. Ten výslovne ustanovuje, že pri uplatňovaní zásady  rovnakého zaobchádzania sa použijú ustanovenia Antidiskriminačného  zákona a aj  osobitných zákonov, ak  ustanovujú ďalšie dôvody, na základe ktorých sa diskriminácia zakazuje.